ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ДЕЙНОСТ 6
   Основната цел на проекта е подкрепа и насърчаване на учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни  дейности и занимания, включително за развитие на STEM.
 
2019/2020 учебна година
 
Извънкласни дейности:

Дигитално грамотни 1 – Ръководител: Иваничка Костова
Дигитално грамотни 2 – Ръководител: Марияна Пенчева
Дигитално грамотни 3 – Ръководител: Десислава Стефанова
Дигитално грамотни 4 – Ръководител: Илиян Караджов