Родителско-учителски срещи 2017/2018 учебна година

Тема Срок
Запознаване на родителите от подготвителна група и първи клас с правилника за дейността на училището, учебните планове, по които се обучават учениците и целодневната организация на учебния процес в първи клас; дейности за обща и допълнителна подкрепа; избрани учебници

Запознаване на родителите на ученици в пети клас с ПДУ, учебен план, избраните учебници, дейности за обща и допълнителна подкрепа

07.09.2017 г.
Запознаване  на родителите с училищни документи – ПДУ, учебния план и организация на учебния процес, график за консултации, втори час на класа, класни и контролни работи за първи учебен срок, избор на родителски актив
Избор на представители по паралелки за Училищен съвет
нач. етап
03.10.2017 г.
прог. етап
05.10.2017 г.
Състояние на успеваемостта на учениците

Обсъждане на дисциплината и поведението на учениците в часовете и междучасията.

Обсъждане на идеи за честване на Коледните празници

нач. етап

28.11.2017 г.

прог. етап

30.11.2017 г.

Отчитане успеха и дисциплината на учениците през първи учебен срок нач. етап

13.02.2018 г.

прог. етап

15.02.2018 г.

Състояние на успеваемостта на учениците. Указания за приключване на учебната година нач. етап

08.05.2018 г.

прог. етап

10.05.2018 г.

Среща с родителите на бъдещите първокласници и деца в подготвителни групи Юни 2018 г.