ОУ „Иван Вазов” – гр. Русе, по смисъла на чл. 5, чл. 6 и чл. 7 от ЗНП е училище със светско образование, в което учениците ползват правото си на безплатно обучение. По смисъла на чл. 10 от ЗНП училището е общинско, като сградата му е публична общинска собственост, съгласно издаден акт 3795/07.12.2001 г.

По смисъла на чл. 23 от ЗНП на обучаваните ученици се дава възможност за завършване на основно образование (VІІІ клас) при усвояване на общообразователния минимум. Съгласно чл. 26 училището е основно. Формата на обучение по чл. 31 е дневна. При определени условия, посочени в ЗНП, се организират индивидуална и самостоятелна форма на обучение. В изпълнение на чл. 33 от ЗНП в съответствие с възможностите и интересите на учениците се организират дейности от областта на изкуството, науката и спорта.

Организацията на учебния ден е полудневна. Обучението на учениците се осъществява на две смени при 5-дневна учебна седмица. В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 3 от ППЗНП в училището се разработва седмично разписание, съобразно изискванията на РИОКОЗ.

Училището се управлява от директор. Основните педагогически въпроси се обсъждат и решават от ПС. Новостите в педагогическата теория и практика учителите обсъждат в методични обединения. Обучението и възпитанието се осъществява съгласно ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА и нормативните актове по неговото прилагане.  Възпитателно-образователния процес в ОУ ”Иван Вазов” протича съгласно Учебен план по НАРЕДБА №6/2001 г.

За подпомагане на цялостната учебно-възпитателна дейност към училището е изградено Училищно настоятелство като независимо доброволно сдружение. Съгласно чл. 46 от ЗНП училищното настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел.

В ОУ „Иван Вазов” през учебната 2012/2013 година се обучават 754 ученици, разпределени в 2 ПГ и 30 паралелки от І до VІІ клас. За поредна година не са сформирани паралелки VІІІ клас, поради високия процент ученици, приети след седми клас в профилирани и професионални гимназии. За учениците от І ,ІІ, ІІІ и ІV клас (съобразно желанието на родителите им) е осигурено целодневно обучение.