2019/2020 учебна година

Годишен план на училището за 2019/2020 учебна година – тук

Училищен учебен план за 2019/2020 учебна година – тук

Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2016/2017 учебна година до 2019/2020 учебна година – тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2019/2020 г. – тук

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2019/2020 г. – тук

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Иван Вазов“ 2019/2020 г. – тук

Заповед № 1502/12.09.2019 г. – форми на обучение в ОУ „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020 годинатук