СРЕЩА – РАЗГОВОР

На 26 април 2017 г. Дискусионен клуб  при ОУ „Иван Вазов“- гр.Русе, с ръководител Румяна Лазарова, организира среща-разговор с представители на Областен информационен център – Русе на тема: „Ролята на България в ЕС“ .

С въпросите, които имаха възможност да зададат към тях, участниците в клуба научиха  за значението на датата 9-ти май – защо точно тази дата е избрана за ден на Европа, за идеите, допринесли за  обединяване в Европа. Основната от тях  принадлежи на Жан Моне – икономически съветник на френския външен министър. Днес декларацията „Шуман“ се счита за първата стъпка към обединяване на европейските усилия в инициатива, която сега е прераснала в Европейския съюз. На тази дата през 1957г. шест държави – Франция, Западна Германия, Италия и трите от Бенелюкс, подписват два Договора от Рим, с които се създават Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Това е доразвиване на друга организация, основана през 1951г. от същите държави – Европейската общност за въглища и стомана.

IMG_20170426_134725

Image 1 of 4

На 19.04.2017 г. в ОУ „Иван Вазов“- гр. Русе дискусионният клуб с ръководител Румяна Лазарова, в който участват 10 ученици от 5-7 клас, проведе своята представителна изява по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване  мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, която се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Темата беше: „Европейски съюз. Европейска идентичност и границите на Европа“. Замислена като презентация на наученото през изтеклия период, тя се превърна в забавно-познавателно занимание както за членовете на клуба, така и за домакините ни – учениците от 2„в“клас с класен ръководител г-жа Радослава Томова. Кулминацията на представителната изява беше и играта „Пътешествие из 28-те страни – членки на ЕС“ , организирана отново от членовете на клуба. Емоционалното напрежение в класната стая беше високо, тъй като се даде възможност на всички второкласници да участват със знанията си. Задачата им беше да оцветят знамената на държавите и да отгатнат столиците им.

IMG_20170419_133142

Image 1 of 38

Related Images: