Правно основание
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.
Заповед № 759 от 23.02.2018 г. на директора на ОУ „Иван Вазов“
Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ОУ „Иван Вазов“

Характеристика
Едно от основните конституционни права на гражданите, прогласено с разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България, е правото да бъде търсена и получавана информация. Конституционно признатото право на информация, неговото гарантиране и упражняване получава правна уредба със Закона за достъп до обществена информация.
Съгласно легалната дефиниция, предоставена с текста на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти.
Разглежданата услуга цели да укаже реда и условията за предоставяне на достъп до обществена информация.

Изисквания, процедури, инструкции

  • Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в стая 101, първи етаж, на адрес, ул.“Д-р Петър Берон“ 20, ОУ „Иван Вазов“. Работно време: 9:00 – 17:30 ч.
  • Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.
  • Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.
  • Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ОУ „Иван Вазов“ относно приложението на Закона за достъп до обществена информация.

Образци на документи, свързани с предоставянето на достъп до обществена информация:

  1. Заявление (Приложение 1)
  2. Протокол (Приложение 2)
  3. Протокол (Приложение 3)

Отчети:

Отчет за подадени заявления за достъп за 2021 г.

Отчет за подадени заявления за достъп за 2020 г.

Отчет за подадени заявления за достъп за 2019 г.