Правно основание
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.

Заповед № 537 от 07.12.2018 г. на директора на ОУ „Иван Вазов“ – Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Характеристика
Едно от основните конституционни права на гражданите, прогласено с разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България, е правото да бъде търсена и получавана информация. Конституционно признатото право на информация, неговото гарантиране и упражняване получава правна уредба със Закона за достъп до обществена информация.
Съгласно легалната дефиниция, предоставена с текста на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти.
Разглежданата услуга цели да укаже реда и условията за предоставяне на достъп до обществена информация.

Изисквания, процедури, инструкции

  • Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в стая 101, първи етаж, на адрес, ул.“Д-р Петър Берон“ 20, ОУ „Иван Вазов“. Работно време: 9:00 – 17:30 ч.
  • Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.
  • Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.
  • Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ОУ „Иван Вазов“ относно приложението на Закона за достъп до обществена информация.

Образци на документи, свързани с предоставянето на достъп до обществена информация:

  1. Заявление (Приложение 1)
  2. Протокол (Приложение 2)
  3. Протокол (Приложение 3)

Отчети:

Отчет за подадени заявления за достъп за 2023 г.

Отчет за подадени заявления за достъп за 2022 г.

Отчет за подадени заявления за достъп за 2021 г.

Отчет за подадени заявления за достъп за 2020 г.

Отчет за подадени заявления за достъп за 2019 г.

Related Images: