На 30 май се проведе публичната изява на група  „Математика за всеки” на тема:               „ Математиката – лесна и забавна“. Публичната изява протече под форма на математическо състезание, като учениците бяха разделени на два отбора. Съревновавайки се, те показаха добра техника на пресмятане и умения да прилагат познанията в практически задачи. Доказаха, че да учиш не е трудно, а интересно и забавно. 
Заниманията в групата имаха за цел преодоляване на обучителни трудности по математика за V клас и да се повиши мотивацията за учене по предмета, като се използват различни подходи, имащи за цел усвояване на математически знания. Изявата показа, че са преодолени образователни дефицити на учениците и е постигнат индивидуален напредък. Учениците работиха върху работни листи, върху които бяха включени задачи с основните аритметични операции свързани с обикновени и десетични дроби. Наученото по математика учениците използваха при решаването на практически задачи.
Поканени бяха директорът, учители и родители. Получиха поздравления от своите родители, които присъстваха на изявата. Родителите оцениха  постигнатите резултати на учениците в края на работата по проект „Твоят час” в групата.

1

Image 1 of 4

Related Images: