Изменен на редовното годишно Общо събрание, състояло се в гр. Русе на 22.05.2007 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Училищно настоятелство “Иван Вазов” – Русе е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при ОУ “Иван Вазов” Русе, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народната просвета, Устава и Решението на учредителното събрание. Вписва се в регистъра за юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Училищно настоятелство“Иван Вазов” – Русе.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3.  Седалището и адресът на сдружението са: гр. Русе, ул.”Петър Берон” № 20.

Срок

Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Прочетете целия текст  УСТАВ

Related Images: