ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 учебни години

 

Заповед 138

Обявление

Заповед 169

 

Обществени поръчки 2018 г.

Доставка на закуски за деца от подготвителни групи и за учениците от І до ІV клас

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Теодора Красимирова Йорданова, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 08283 4647, E-mail: ouvazov@abv.bg

Указания – Публикувано на 20.12.2017 г.; 09:36 ч.

Образци – Публикувано на 20.12.2017 г.; 09:36 ч.

ПротоколПубликувано на 10.01.2018 г.; 14;30

 

 

Обществени поръчки 2017 г.

 

Доставка на закуски за деца от подготвителни групи и за учениците от І до ІV клас

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Теодора Красимирова Йорданова, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 08283 4647, E-mail: ouvazov@abv.bg

Указания – Публикувано на 09.01.2017 г.; 12:05 ч.

Образци –  Публикувано на 09.01.2017 г.; 12:05 ч.

Протокол – Публикувано на 20.01.2017 г.; 16:13 ч.

 

 

Обществени поръчки 2016 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИ

Доставка на закуски за деца от подготвителни групи и за учениците от І до ІV клас

Дата на заседание: 23.02.2016 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Валерия Андреева Пенчева, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 08283 4647, E-mail: ouvazov@abv.bg

Публична покана – Публикувана на: 11.02.2016 г., 12:10 ч.

Указания – Публикувано на: 11.02.2016 г.; 12:18 ч.

Образци – Публикувано на: 11.02.2016 г.; 12:20 ч.

Проект на договор – Публикувано на: 11.02.2016 г.; 12:21 ч.

Протокол – Публикуван на: 01.03.2016 г.; 11:08 ч.

Договор с приложения – Публикуван на: 10.03.2016 г. 10:41 ч.

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИ

Доставка на закуски за деца от подготвителни групи и за учениците от І до ІV клас

Дата на заседание: 01.02.2016 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Валерия Андреева Пенчева, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 08283 4647, E-mail: ouvazov@abv.bg

Публична покана – Публикувана на: 20.01.2016 г., 9:15 ч.

Указания – Публикувано на: 20.01.2016 г.; 9:16 ч.

Образци – Публикувано на: 20.01.2016 г.; 9:17 ч.

Проект на договор – Публикувано на: 20.01.2016 г.; 9:18 ч.

Протокол – Публикувано на: 10.02.2016 г.; 11:20 ч.

 

 

Обществени поръчки 2015 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПРОМЯНА НА ДАТА НА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИ

Доставка на закуски за деца от подготвителни групи и за учениците от І до ІV клас

Дата на заседание: 26.01.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Валерия Андреева Пенчева, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 08283 4647, E-mail: ouvazov@abv.bg

Обявление

Указания

Образци

Проекто-договор

Протокол-оценка и класиране част 1      част 2      част 3

Договор      приложения

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА УЧЕНИЦИ

Дата на заседание: 19.01.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Валерия Андреева Пенчева, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 08283 4647, E-mail: ouvazov@abv.bg

Обявление

Указания

Образци

Проекто-договор

Протокол-оценка и класиране

Договорчаст 1  част 2   част 3    част 4    приложениe 1     приложение 2

 

 

Обществени поръчки 2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Валерия Андреева Пенчева, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 08283 4647, E-mail: ouvazovrs@abv.bg

Обявление

Указания

Образци

Проекто-договор

 

 

Обществени поръчки 2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Валерия Андреева Пенчева, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 08283 4647, E-mail: ouvazovrs@abv.bg Място/места за контакт: ОУ „Иван Вазов”,гр. Русе,ул. Петър Берон № 20 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ivanvazovruse.org/. Адрес на профила на купувача: http://www.ivanvazovruse.org/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки  КРАТКО ОПИСАНИЕ: В училището на ден средно закусват 468 ученици. Хранодните за периода на поръчката прогнозно са 100. Маскималната единична цена за закуска е 0,60 лв. без ДДС. Закуските ще се доставят по зададени от Възложителя менюта-спецификации, които са подробно заложени в техническата спецификация в настоящите указания. За периода Март – Май децата ще се хранят три пъти седмично – понеделник, сряда и петък като за този период, менютата-спецификации са за 4 седмици с по 3 дни за доставка и Изпълнителят се задължава да спазва реда и на всеки 4 седмици да повтаря менюто. За периода Септември – Декември децата ще се хранят всеки ден от седмицата, като менютата-спецификации са за 4 седмици с по 5 дни за доставка и Изпълнителят се задължава да спазва реда и на всеки 4 седмици да повтаря менюто. Средствата, с които се осигурява доставката на закуски, се определят с Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като учебното заведение отпуска средства от своя бюджет за финансиране на доставката на закуски. При промяна на сумата, предвидена от МС за съответната финансова година, Възложителят си запазва правото да промени цената на настоящия договор, променяйки стойността на всяка закуска с процентното съотношение на предложената от изпълнителя цена и крайната допустима по постановлението към момента на подаване на офертата. Конкретните проценти на съотношение се определят с протокол непосредствено след сключване на договора. При евентуално преустановяване на получаваната субсидия съгласно Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет, договора се счита за прекратен по независещи от Възложителя, или Изпълнителя причини.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 55524000 Описание: Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Прогнозната максимална стойност на е 28 080,00 лв. без ДДС. Прогнозната стойност обхваща изпълнение на договора за период от 100 дни при прогнозирано среднодневно количество – 468 /четиристотин шейсет и осем/ закуски. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 28080 BGN МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе NUTS: BG323 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Икономически и финансови възможности: Оборотът на участника от изпълнение на дейности, сходни с предмета на поръчката, да бъде не по-малко от 10 000 лв. /десет хиляди лева/ без ДДС общо за последните три приключили финансови години /2010 г., 2011 г., 2012 г./. Под „сходни“ с предмета на настоящата поръчка се разбират договори за доставки на закуски. 2.Технически възможности, квалификации и опит; 1)Участникът да е изпълнил минимум един договор с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните три години считано до датата на подаване на офертата. Под „сходни“ с предмета на настоящата поръчка се разбират договори за доставки на закуски. 2) Участникът трябва да има на свое разположение минимум 1 /един/ обект, вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за подготовка на предлаганата храна, регистриран като постоянен обект по реда на Закона за храните; 3) Участникът да разполага с минимум 1 (един) брой транспортно средство за изпълнение на поръчката, които са регистрирани по реда на Закона за храните.; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката документите за доказване на техническите възможности се прилагат и за подизпълнителите съобразно вида и дела. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности се представят само от лицата, от които ще се доказва критерия за подбор, а изикванията ще се прилагат спрямо обединението като цяло. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай, че документите за доказване на техническите възможности са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Показатели за оценка: •Цена •Срок на отложено плащане в календарни дни Относителна тежест на показателите за оценяване: •Цена– 50% •Срок на отложено плащане в календарни дни – 50% Определяне на комплексната оценка „КО”: Оценката на всяко предложение „КО” се извършва по 2 основни показателя: Ц – Цена с тежест 50 % , и С – Срок на отложено плащане в календарни дни с тежест 50 %. Цена (Ц) е с тежест 50% в комплексната оценка – обща оценка по показателя цена, включваща в себе си два компонента: – Ц1 – обща цена на четирите менюта за периода март – май месец без ДДС, с тежест в показателя Цена (Ц) – 50% – Ц2 – обща стойност на четирите менюта за перода септември – декември месец без ДДС, също с тежест в показателя Цена (Ц) -50% Общата оценка по показателя цена (Ц), се изчислява по следния начин: Ц = Ц1 х 50% + Ц2 х 50 % Показателите Ц1 и Ц2 се получават по следната формула: Ц1 = Ц1 min. / Ц1i х 100, където Ц1 – точките по показателя „Обща цена на четирите менюта за периода март – май месец” Ц1 min. – представлява най-малката сума на четирите менюта по показателя Ц1 (март – май) в лева без ДДС Ц1i – сумата на четирите менюта по позателя Ц1 (март – май) на конкретния участник. Ц2 = Ц2 min. / Ц2i х 100, където Ц2 – точките по показателя „Обща цена на четирите менюта за периода септември – декември месец” Ц2 min. – представлява най-малката сума на четирите менюта по показателя Ц2 (септември – декември) в лева без ДДС Ц2i – сумата на четирите менюта по позателя Ц2 (септември – декември) на конкретния участник. Забележка: Маскималната единична цена за закуска е 0,60 лв. без ДДС, офери с ценови предложения за 1 закуска по-високи от 0,60 лв. без ДДС ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. Срок на отложено плащане (С) – Максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 50%. Като С = ( Сi / Сmax) x 100 Където Сi e предложен срок на отложено плащане в календарни дни в предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник и Сmax e най-дълъг срок на отложено плащане в офертите на участниците в календарни дни, съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участника предложил най-дълъг срок. Участникът посочва предложението си за срок на отложено плащане в „Предложение за изпълнение на поръчката”. Забележка: минималният срок на отложено плащане от 30 календарни дни е задължителен. За допускане до оценяване офертата на участник по този показател е необходимо участникът да декларира срок на отложено плащане 30 календарни дни. Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = Ц х 50% + С х 50% На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. „Длъжностните лица” провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда, посочен по-горе.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 05/03/2013 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик, на който е посочен адресът на възложителя: ОУ „Иван Вазов”, град Русе, ПК 7000, ул. Петър Берон № 20, наименованието на предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, имейл.Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон,факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите, съдържащи се в офертата •Оферта – Приложение № 1 •Декларация за запознаване с условията на поръчката – Приложение №2; •Административни сведения – Приложение №3; •Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър; •Декларация за участие на подизпълнител – Приложение №4;(ако е приложимо) •Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение №5;(ако е приложимо) •Информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Приложение № 6 •Счетоводен баланс и ОПР за последните 3 години (2010, 2011, 2012 г.) – копия, заверени от дипломиран експерт счетоводител (когато е приложимо), подписани и подпечатани на всяка страница. Когато участикът не е изготвил все още финансовите си документи за 2012 г., то той представя справка или друг подходящ документ от който да е видна информацията, необходима за 2012 г. от тези документи. •Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани по ЗХ, придружен със заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства – Приложение № 7 •Списък за наличните собствени или наети обекти, вписани в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на тези обекти, издадени по Закона за храните. – Приложение № 8 •Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните три години – Приложение №9 •ТД (Технологична документация за закуските) •Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №10; •Ценово предложение – Приложение №11; •Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника); •Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата; От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет страницата на ОУ „Иван Вазов“, град Русе – http://www.ivanvazovruse.org/, или от ОУ „Иван Вазов“, град Русе, ул. „Петър Берон“20.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 05/03/2013 Указания Образци Проекто-договор

 

Обществени поръчки 2012 г.

  • Училищно настоятелство „Иван Вазов“ – Русе, обявява процедура за избор на фирма, която да осигури ученическо облекло за учениците от ОУ „Иван Вазов“ – Русе.

Изисквания към облеклото: 1. тениска – памук, с лого на училището; 2. риза с дълъг ръкав – памук/полиестер, за момчета и момичета, с логото на училището; 3. панталон – дънков плат; 4. пола – дънков плат; 5. яке – дънков плат, с джобове, с логото на училището; 6. сукман – дънков плат, с логото на училището; 7. елек – дънков плат, с джоб и логото на училището; 8. суичър – полар, с дълъг ръкав, джобове, с логото на училището. Изисквания към фирмата: 1. Да разполага с магазин с мостри от всички елементи на униформата и осигурена възможност за закупуване на всички елементи или отделни елементи от униформата; 2. При записване на нови ученици през годината да осигури възможност за заявка и изпълнение на поръчката в рамките на 5 работни дни; 3. При записване на първокласници да осигури възможност за заявки и изпълнение на поръчката в рамките на един месец. Краен срок – 15 септември; 4. Договорът се сключва за срок от три години; 5. Срок за подаване на оферти в ОУ „Иван Вазов“ – 01.06.2012 г. ; 6. Фирмите-кандидати представят на директора на ОУ „Иван Вазов“ – Русе запечатана в плик оферта, която съдържа информация за отделните елементи на облеклото и единичната им цена с ДДС, както и мостри на различните тъкани, от които ще се изработва облеклото. Мострите могат да не бъдат в оригиналните цветове. Те ще бъдат допълнително уточнени с избраната фирма. При избора на фирмата УН „Иван Вазов“ – Русе ще се ръководи от качеството на материалите и изработката, цената на отделните елементи и гъвкавото обслужване. Училищното настоятелство ще разгледа офертите и ще избере фирма-изпълнител за ушиване на ученическата униформа най-късно до 08.06.2012 г. За контакти и въпроси: Елена Ващинска, председател на УН: 0887545281; unvazov@abv.bg Валерия Пенчева, директор: 0879021297

 

Related Images: