ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
 ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ДЕЙНОСТ 6

   Основната цел на проекта е подкрепа и насърчаване на учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни  дейности и занимания, включително за развитие на STEM.

 

2019/2020 учебна година

 

Информация за проекта

 

Извънкласни дейности:

Дигитално грамотни 1 – Ръководител: Иваничка Костова

Дигитално грамотни 2 – Ръководител: Марияна Пенчева

Дигитално грамотни 3 – Ръководител: Десислава Стефанова

Дигитално грамотни 4 – Ръководител: Илиян Караджов

 

Related Images: