Публикувано от darina на 10 - май - 2013г. 0 коментара

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” 

ЗАПОВЕД

776

Русе, 19.04.2013 г.

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 9  от ППЗНП, чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2008 г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, и във връзка с решение на педагогическия съвет (Протокол № 7/18.04.2013 г.) за условията и реда за приемане на ученици в първи клас 

НАРЕЖДАМ:

І. Да бъде извършен прием на ученици в първи клас за учебната 2013/2014 г. (4 паралелки).

ІІ. Определям:

1. График на дейностите по прием на ученици в първи клас, както следва:

Подаване на заявления за записване от 27 май до 7 юни 2013 г.
Разглеждане на заявленията и класиране на кандидатите по обявените критерии от 10 до 12 юни 2013 г.
Обявяване на списъци с приетите деца 13 юни
Записване на ученици за първи клас от 13 юни до 17 юни 2013 г.
Първа родителска среща 19 юни 2013 г. (сряда), 18:00 часа
Втора родителска среща 05 септември 2013 г. (четвъртък), 18:00 часа

2. Необходими документи при кандидатстване:

2.1. Заявление по образец;

2.2. Копие от акта за раждане и оригинал;

2.3. Копие от титулната страница на ученическата книжка от настоящата учебна година, удостоверяваща, че кандидатът има по-голям брат или сестра в училището;

2.4. Лична карта на родител/настойник.

…………………………………………………………………………………………………………

3.2.2. Документи при записване на приетите ученици:

– Заявление за записване до директора на училището;

– Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

– Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група

Подаване на документите за кандидатстване и записване на приетите ученици: стая № 102, І етаж, от 8:00 до 17:30 часа.

……………………………………………………………………………………………………………

4.1. Учители за първи клас, както следва:

ІА – Татяна Петрова

ІБ – Стефка Лазарова

ІВ – Деяна Димитрова

ІГ – Нели Златева

……………………………………………………………………………………………………………

5. Критерии за подбор на кандидатите, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата за обучение:

5.1. Деца от подготвителни групи в ОУ „Иван Вазов”;

5.2. Деца, които имат по-големи братя или сестри в училището;

5.3. Деца и внуци на учители и служители в училището;

5.4. Местоживеене в близост до училището, доказва се с адресна регистрация на името на родителите, непроменена след 01.01.2013 г.;

Определените критерии следва да служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг.

Незаетите места (ако има такива) се попълват по реда на подаване на документите.

Не се прилагат критерии за прием в паралелките в първи клас, когато броят на желаещите да се запишат в тях деца не надвишава обявените места.

Ако броят на кандидатите по определените критерии надвишава определените за прием места, приемът се осъществява по реда на подаване на документите.

Списъците с класираните ученици да се изнесат на информационното табло на първия етаж.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисиите за сведение и изпълнение.

Същата да бъде изложена на видно място в училище за информация на всички желаещи, както и оповестена в официалния сайт на ОУ „Иван Вазов”.

Неразделна част от заповедта следва да бъде описанието на района на училището.

 

ВАЛЕРИЯ ПЕНЧЕВА

Директор на ОУ „Иван Вазов”

 *Забележка: Заповедта е публикувана със съкращения.

РАЙОН В БЛИЗОСТ ДО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ (ПОПЪЛВА СЕ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА)

Related Images: