Публикувано от Росица Димитрова на 5 - ноември - 2014г. 0 коментара

П О К А Н А

 

              СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ИВАН ВАЗОВ” – РУСЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 ЗЮЛНЦ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА 02.12.2014 г. (ВТОРНИК) ОТ 18:00 ЧАСА НА АДРЕСА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО: ГР. РУСЕ, УЛ. „ПЕТЪР БЕРОН” № 20, ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване от членство и прием на нови членове на настоятелството.
2. Промени в управителния орган – Съвета на настоятелите.
3. Финансов отчет.
4. Приемане план с дейности за учебната 2014/2015 г.
5. Други.

Регистрацията на членовете на събранието ще започне в 17:45 часа в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден – 02.12.2014 г. от 19:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ОТ СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ