Публикувано от Росица Димитрова на 22 - януари - 2015г. 0 коментара

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО ВСИЧКИ ЗАНИТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

     На основание чл. 38 ал. 3 от „Вътрешни правила за реда за планиране, организация на провеждането на процедурите, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и за реда за поддържане на профила на купувача” в ОУ „Иван Вазов” – Русе и Заповед № 453/22.01.2015 година на Директора на ОУ „Иван Вазов” – Русе.
Уведомяват се всички заинтересовани лица, че се прави промяна в датата на провеждане на публичното заседание по обществена поръчка с предмет: „Дос-тавка на закуски за деца от подготвителни групи и за учениците от първи до четвърти клас на ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе”, обявена от училището, с уника-лен № 9038010 от 14.01.2014 г. в АОП.
Определя се нова дата за провеждане на публичното заседание:

29.01.2015 година от 11,00 часа
Място на провеждане:

в сградата на ОУ „Иван Вазов” град Русе, ул. „Петър Берон” № 20.

Related Images: