Публикувано от Росица Димитрова на 2 - ноември - 2016г. 0 коментара

           Официалното откриване на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ще бъде на 7.11.2016 г. от 10 ч. Моля, всички ученици записани в групите да заповядат.

Related Images: