Публикувано от Росица Димитрова на 9 - юли - 2019г. 0 коментара

Педагогическите специалисти от ОУ „Иван Вазов“ взеха участие в обучение по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ на тема „Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“ от 28.06.2019 г. до 07.07.2019 г.

Related Images: