Публикувано от Росица Димитрова на 7 - април - 2020г. 0 коментара

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед № РД09-725/06.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че считано от 06.04.2020 г., за времето на преустановени присъствени учебни занятия в ОУ „Иван Вазов“ и обучение от разстояние в електронна среда ще се прилагат разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, доколкото е възможно това.

  • Учителите ще правят текущи изпитвания за установяване на постигнатите резултати и ще поставят текущи оценки на учениците платформа MOODLE и в експерименталния електронен дневник.
  • За периода 16 март – 03 април 2020 г.  се отчете качественото изпълнение на поставените задания от учениците и то ще се вземе под внимание при формиране на комплексна оценка по съответния учебен предмет предмет.
  • Срочната оценка за втория учебен срок ще се формира при отчитане на оценките, поставени при обучението от разстояние в електронна среда. Няма да се изисква определения в чл.12 на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. минимален брой изпитвания по съответния учебен предмет.
  • Класни и контролни работи и изпити за определяне на срочна и годишна оценка няма да се провеждат по време на обучението от разстояние в електронна среда, тъй като не може да се гарантира обективното им протичане.

От ръководството

Related Images: