Публикувано от Росица Димитрова на 27 - ноември - 2020г. 0 коментара

Уважаеми ученици и родители, Уведомяваме Ви, че се преустановят присъствените учебни занятия в училище за учениците от I до VII клас и децата от подготвителните групи, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. В посочения период от време, учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams синхронно или в платформа MOODLE асинхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание. Запазва се двусменният режим на обучение за всички ученици, съгласно утвърденото седмичното разписание за първия учебен срок без промяна. Учителите ще организират и провеждат обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) съобразно посочения график, с изключение на часовете по компютърно моделиране, информационни технологии, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, спортни дейности и факултативните учебни часове, за които ще се качват видеа и материали за самостоятелна подготовка и/ или дискусия в утвърдения график, или ще се предоставят учебни материали в платформите. Учителите може да предоставят консултации (съгласно графика за консултации с ученици по предмети, при предварително заявено желание от ученика) и обща подкрепа в електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на образователни дефицити. Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ще се прилагат като поставяните оценки се мотивират и станат ясни на учениците и техните родители. Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически условия, които гарантират обективното им протичане. По изключение за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, обучението може да се извършва чрез предоставяне на учебни материали и текуща обратна връзка от педагогически специалисти. На учениците ще се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование. От ръководството