Проекти 2021/2022 учебна година

Проекти 2020/2021 учебна година

 • Работа по схеми на фонд „Земеделие“Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 • Проект „Спорт“ по ПМС 129 за реализиране на спортни дейности на учениците
 • Проект „Обичам моето училище“
 • Проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проекти 2019/2020 учебна година

 • Работа по схеми на фонд „Земеделие“Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 • Проект „Спорт“ по ПМС 129 за реализиране на спортни дейности на учениците
 • НП „Заедно в грижата за ученика“ Модул І „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“;
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Културните институции като образователна среда“
 • Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проекти 2018/2019 учебна година

 • Работа по схеми на фонд „Земеделие“Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 • Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти съфинансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж от ЕС чрез Европейските структурни фондове“
 • „Изкуството на свободния спор“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“
 • Национални програми: НП „ИКТ в в системата на предучилищното и училищно образование – 2019 г.“ Модул „Изграждане/доизграждане на WiFi мрежа“; НП „Заедно в грижата за ученика“ Модул І „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“; НП „Оптимизиране на училищната мрежа“; НП „Иновации в действие“; НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Културните институции като образователна среда“

Проекти 2017/2018 учебна година

 • Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • Работа по схеми на фонд „Земеделие“ – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 • Проект „Спорт“ по ПМС 129
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул: „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“
 • Проект „Виртуална обсерватория за професии на бъдещето“ по програма „Знание и растеж“, финансиран от Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ и Фондация „Еконт“
 • НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ 2017

Проекти 2016/2017 учебна година

 • Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • Работа по схеми на фонд „Земеделие“ – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 • Проект „Спорт“ по ПМС 129
 • Проект „Паметта на улиците“ – по програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата за 2016 г.
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул: „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Проекти 2013/2014 учебна година

 • Проект “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” – МОН,  Национална програма “С грижа за всеки ученик”
 • Проект “Подобряване на училищната среда” МОН,  Национална програма “Модернизация на материалната база в училище”
 • Проект “Изкуството – мост на приятелството”

Цели: развитие на художествените заложби на учениците (5-6. клас) посредством участие в междукултурен диалог; провокиране на интерес към хубавата книга и изкуството за деца; формиране на естетически мироглед.

Финансиране: Община Русе

Партньори: Музей на детското творчество гр. Торун, Полша, Русенска художествена галерия, Регионална библиотека, Училищно настоятелство.

Проекти 2012/2013 учебна година

 • Проект BG 051PO001 – 3.1.03-0001. „Квалификация на педагогическите специалисти“
 • Проект по програма на МОСВ на тема: Да съхраним природата. Цел на проекта – повишаване на екологичната култура, формиране на обич към природата и съзнателни положителни промени в навиците, които да допринесат за опазване на природната среда.

 • Проект LLP-2012-COM-MP-102 по програма „Коменски“ на ЦРЧР с участието на седем европейски държави на тема: Не прави нищо освен снимки, не оставяй нищо освен следи, не убивай нищо освен време. Цел на проекта – формиране на екологична култура.

Проекти за учебната 2011 / 2012 година:

 • Проект „Детско театрално студио“ – Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата, Община Русе
 • Проект BG051PO0013.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • Проект „Училищен плод“
 • Проект „Мярка без свободен час“
 • ЦРЧР секторна програма Коменски – училищни партньорства,

дейност е Тwinning

1. OUR COUNTRY’S SEVEN TOURIST ATTRACTIONS ARE OUR SEVEN WONDERS

Седемте туристически атракции на нашата страна са нашите седем чудеса

2. WHY VISIT OUR COUNTRY

Защо да посетите нашата страна

3. CHRISTMAS TRADITIONS

Коледни традиции

4. LITTLE TWINNY’S ADVENTURES

Приключенията на малкия Туини

Участват ученици от 6-а, 6-б, 6-в  и 5-г клас

с ръководител г-жа Алексина Джурова

Проекти 2010/2011 учебна година

 • „Математика“

Тема: Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по математика. 2010/2011 година. Финансиращ орган –  МОМН, Национална програма „С грижа за всеки ученик“.

Проекти 2009/2010 учебна година

 • „Математика“

Тема: Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по математика (2009/2010 година). Финансиращ орган – МОМН, Национална програма „С грижа за всеки ученик“.

 • „Училищната униформа – престиж и традиции“

Тема:Обогатяване на училищните традиции със създаване на символ – девиз на училището и въвеждане на униформа за всички ученици (2009 година). Финансиращ орган МОМН,  Национална програма „Училището-територия на учениците“,  модул „Ритуализация на училищния живот“.

Проекти 2008/2009 учебна година

 • „Еврика“

Тема: Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади (2008/2009 година). Финансиращ орган –  МОМН, Национална програма „С грижа към всяко дете“.

 • „Работилница за идеи“

Тема: Развитие на извънкласната дейност чрез формиране на клубове по интереси (2008/2009 година). Финансиращ орган – МОН, Национална програма „Училището – територия на учениците“.

Проекти 2007/2008 учебна година

 • „Различните таланти в нашите класове“

Тема: Социална адаптация на деца със специални образователни потребности чрез музика, спорт и изобразително изкуство  (2007/2009 година).  Финансираща организация – ЦРЧР, Програма „Коменски  – училищни партньорства“.

Проекти 2004/2005 учебна година

 • „Чиста околна среда

Тема: Най-икономичен проект за почистване, озеленяване на замърсени с отпадъци площи и възстановяване или изграждане на чешма (2004/2005 година). Финансираща организация – МОСВ.

Related Images: