2020/2021 учебна година

Годишен план на училището за 2020/2021 учебна година – тук

Училищен учебен план за 2020/2021 учебна година – тук

Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година – тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 г. – тук

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2020/2021 г. – тук

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Иван Вазов“ 2020/2021 г. – тук

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище – тук

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи – тук

Заповед № 1455/11.09.2020 г. – форми на обучение в ОУ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021 година – тук

Правилник за вътрешния трудов ред – тук

Related Images: