2021/2022 учебна година

Годишен план на училището за 20212022учебна година – тук

Училищен учебен план за 2021/2022 учебна година:

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2021/2022 учебна година до 2023/2024 учебна година – тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 г. – тук

Актуализиран Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 г. – тук

Актуализиран Правилник 2 за дейността на училището за учебната 2021/2022 г. – тук

Актуализиран Правилник 3 за дейността на училището за учебната 2021/2022 г. – тук

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021/2022 г. – тук

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Иван Вазов“ 2021/2022 г. – тук

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище – тук

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи – тук

Заповед № 1617/13.09.2021 г. – форми на обучение в ОУ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022 година – тук

План за квалификация на педагогическите кадри за учебната 2021/2022 година – тук

Мерки COVID – 2021/2022 година тук

Правилник за вътрешния трудов ред 2021/2022 година – тук

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд – тук

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка – тук

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците 2021/2022 година:

  1. Заповед № 5906/28.12.2017 г. на Министъра на образованието и науката
  2. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието …

Related Images: