ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе

ЗПУО в сила от 01.09.2016 година урежда:

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите,организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование;

Чл. 7. (1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот. (2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование;

Чл. 8. (1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование. (2) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето. (3) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование. (4) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование;

Чл. 9. (1) Задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и в общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците;

Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното образование в Република България е светско. (2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини;

Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго. (2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители;

Чл. 13. (1) Официалният език в системата на предучилищното и училищното образование е българският;

Чл. 22. (1) Държавните образователни стандарти са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане. (2) Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование са за:

 1. предучилищното образование;
 2. усвояването на българския книжовен език;
 3. (В сила от 14.11.2015 г.) учебния план;
 4. (В сила от 14.11.2015 г.) общообразователната подготовка;
 5. профилираната подготовка;
 6. придобиването на квалификация по професия;
 7. приобщаващото образование;

8.гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

 1. оценяването на резултатите от обучението на учениците;
 2. информацията и документите;
 3. институциите;

12.физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

 1. (В сила от 14.11.2015 г.) познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
 2. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 3. управлението на качеството в институциите;
 4. инспектирането на детските градини и училищата;
 5. финансирането на институциите;
 6. нормирането и заплащането на труда;
 7. организацията на дейностите в училищното образование.

(3) (В сила от 14.11.2015 г.) Държавните образователни стандарти по ал. 2, т. 3, 4 и 13 се приемат с наредби на министъра на образованието и науката. (4) Държавните образователни стандарти по ал. 2, т. 1, 2, 5, 9, 10, 11, 14, 15 и 16 се приемат с наредби на министъра на образованието и науката. (5) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 6 се разработва при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. (6) Държавните образователни стандарти по ал. 2, т. 6 и 8 се приемат с наредби на министъра на образованието и науката съгласувано със съответните министри и ръководители на ведомства. (7) Държавните образователни стандарти по ал. 2, т. 7 и 17 се приемат с наредби на Министерския съвет. (8) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 12 се приема с наредба на министъра на образованието и науката и на министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и с министъра на младежта и спорта, министъра на културата и председателя на Националното сдружение на общините в Република България. (9) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 18 се приема с наредба на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите. (10) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 19 се приема с наредба на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на младежта и спорта и с министъра на културата;

Чл. 38. (1) Според етапа или степента на образование неспециализираните училища са:

 1. начални (I – IV клас включително);
 2. основни (I – VII клас включително);
 3. гимназии (VIII – XII клас включително);
 4. обединени (I – X клас включително);
 5. средни (I – XII клас включително). (2) Според съдържанието на подготовката гимназиите по ал. 1, т. 3 са: 1. профилирани гимназии; 2. професионални гимназии;

Чл. 53. (1) Средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска градина или училище, което организира задължително предучилищно образование. (2) Средищно училище е държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище.(3) За учениците по ал. 1 от І до VІІ клас включително се осигурява: 1. целодневна организация на учебния ден; 2. обедно хранене, организирано в помещения в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. (4) За децата и учениците по ал. 1 и 2 се осигурява транспорт. (5) Средищните детски градини и училища са включените в списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети и обнародван в „Държавен вестник“. Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември. (6) Критериите за включване в списъка по ал. 5 се определят с акт на Министерския съвет, като те гарантират минимизиране на времето за пътуване на децата и учениците и осигуряват условия за осъществяване на образователния процес в съответствие с държавните образователни стандарти;

Чл. 73. (1) Според степента училищното образование е основно и средно. (2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:1. начален – от I до IV клас включително, и 2. прогимназиален – от V до VII клас включително;

Чл. 75. (3) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули,а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми;

Чл. 87. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:1. раздел А – задължителни учебни часове;2. раздел Б – избираеми учебни часове;3. раздел В – факултативни учебни часове;

Чл. 98. (1) Училищното образование се организира в последователни класове.(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред. (3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в този закон за индивидуалната и самостоятелната форма на обучение;

Чл. 99. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна, комбинирана,вечерна, задочна, дистанционна форма или в дуална система на обучение, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи;

Чл. 106. (1) Формите на обучение са: 1. дневна; 2. вечерна; 3. задочна; 4. индивидуална; 5. самостоятелна; 6. дистанционна; 7. комбинирана; 8. обучение чрез работа (дуална система на обучение);

Чл. 122. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден(3)“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове. (2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас;

Чл. 258. (1) Директорът на държавна и общинска детска градина, на държавно и общинско училище и на център за подкрепа за личностно развитие организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.(2) Директорът на частна детска градина и на частно училище ръководи образователната дейност в институцията в рамките на правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съответните органи на търговското дружество, на юридическото лице с нестопанска цел или на кооперацията може да овластят директора и с други правомощия,свързани с управлението, представителството и контрола на институцията.(3) Директорът на специализирано обслужващо звено организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правилника за устройството и дейността на звеното;

Чл. 259. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди;

Чл. 262. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие е педагогическият съвет;

Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет. (2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им;

Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция. (2) Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство;

 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
(обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; …; изм. и доп., бр. 72 от 13.09.2019 г.) (публ. 13.09.2019 г.)

 

 

Related Images: