1. НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиада“.
  2. НП „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище”.
  3. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“
  4. Проект ВG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Дейност 3.4.
  5. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Related Images: