2023/2024 учебна година

Годишен план на училището за 2023/2024 учебна година – тук

Училищен учебен план за 2023/2024 учебна година:

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас

5 клас 6 клас 7 клас

Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2023/2028 учебна година – тук

Дневен режим за първи срок на учебната 2023/2024 година – тук

Форми на обучение в ОУ „Иван Вазов“ за учебната 2023/2024 година – тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година – тук

Правилник за дейността на училището актуализиран към 14.11.2023 г.– тук

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2023/2024 година – тук

Политика за изграждане на позитивен организационен климат в ОУ „Иван Вазов“ 2023/2024 учебна година – тук

Политика за подкрепа на личностното развитие на детето и ученика в ОУ „Иван Вазов“ 2023/2024 учебна година – тук

Политика за развитие на училищната общност в ОУ „Иван Вазов“ 2023/2024 учебна година – тук

Политика за утвърждаване на позитивна дисциплина в ОУ „Иван Вазов“ 2023/2024 учебна година – тук

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи 2023/2024 учебна година – тук

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище – тук

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците в ОУ „Иван Вазов“ – Русе за учебната 2023/2024 година – тук

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците – тук

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз и насилие между децата и учениците в ОУ „Иван Вазов“ – тук

План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интеграция на насилието и тормоза между децата и учениците в ОУ „Иван Вазов“ – тук

Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари в ОУ „Иван Вазов“ – тук

Инструктаж на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал от ОУ „Иван Вазов“ относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция – тук

Приложение 1: Класификация на формите на насилие и тормоз – тук

Related Images: