2022/2023 учебна година

Годишен план на училището за 2022/2023 учебна година – тук

Училищен учебен план за 2022/2023 учебна година:

1 а клас 1 б клас 1 в клас

2 а клас 2 б клас 2 в клас

3 а клас 3 б клас 3 в клас

4 а клас 4 б клас 4 в клас

5 а клас 5 б клас 5 в клас

6 а клас 6 б клас 6 в клас

7 а клас 7 б клас 7 в клас

Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2022/2023 учебна година – тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 година (актуализиран) – тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 година – тук

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Иван Вазов“ 2022/2023 г. – тук

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи – тук

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище – тук

Форми на обучение в ОУ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023 година – тук

Дневен режим за първи срок на учебната 2022/2023 година – тук

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022/2023 година – тук

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците в ОУ „Иван Вазов“ – Русе за учебната 2022/2023 година – тук

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците – тук

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз и насилие между децата и учениците в ОУ „Иван Вазов“ – тук

План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интеграция на насилието и тормоза между децата и учениците в ОУ „Иван Вазов“ – тук

План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интеграция на насилието и тормоза между децата и учениците в ОУ „Иван Вазов“ (актуализиран) – тук

Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари в ОУ „Иван Вазов“ – тук

Приложение 1: Класификация на формите на насилие и тормоз – тук

Инструктаж на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал от ОУ „Иван Вазов“ относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция – тук

Related Images: